Billy Barnard

5-7:30pm Fri. Sep. 13

Dubh Linn Irish Brew Pub, Duluth

Jane Gang

5pm Fri. Sep. 13

Keyport Restaurant & Lounge, Superior

Hannah Rey

6-8pm Fri. Sep. 13

Lake Superior Brewing Co, Duluth

Stel

6pm Fri. Sep. 13

Music Club

7pm Fri. Sep. 13

Belknap Lounge, Superior

Ron Occhino

7pm Fri. Sep. 13

Bergey's Sports Bar, Duluth

An Inch Away

9pm Fri. Sep. 13

Sir Benedict's Tavern on the Lake, Duluth

Traction

9pm Fri. Sep. 13

Powerhouse Bar, Proctor